Zoznam hospodárskych subjektov

Podľa zákona o verejnom obstarávaní vedie Úrad pre verejné obstarávanie verejne prístupný (na webovom sídle) zoznam hospodárskych subjektov, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia. Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov teda hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia.

Hospodárskym subjektom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. a) fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú zakotvené v ustanovení § 32 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie je podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní. Ide predovšetkým o bezúhonnosť hospodárskeho subjektu, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo prokuristu vo vzťahu k taxatívne vymedzeným trestným činom (ako napríklad trestný čin podplácania, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním a i.), neexistenciu nedoplatkov na daniach, zdravotnom a sociálnom poistení, skutočnosť, že na majetok hospodárskeho subjektu nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, likvidácii a ani proti nemu nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní, a ktorí o zapísanie požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov.

Predĺženie platnosti zápisu

Podľa § 156 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, úrad predĺži platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov, ak hospodársky subjekt najskôr 60 dní avšak najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o predĺženie platnosti zápisu vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní. Priložené doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), d) zákona o verejnom obstarávaní nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu skončenia platnosti zápisu (napr. platnosť pôvodného zápisu končí 10. 08. 2021, potvrdenia môžu byť vydané najskôr 10. 05. 2021).

Požadované doklady k zápisu/predĺženiu platnosti zápisu

Účinnosťou príslušných ustanovení zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorým sa zavádza povinnosť orgánov verejnej moci pri svojej úradnej činnosti získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy ako krok k zásade „jedenkrát a dosť“, úrad v súvislosti s vedením zoznamu hospodárskych subjektov nežiada:

  • výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb (ďalej len „register“).Zrušenie povinnosti predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísanými v registri,
  • výpis/y z registra trestov hospodárskeho subjektu so sídlom v Slovenskej republike; člena/ov štatutárneho orgánu; člena/ov dozorného orgánu alebo prokuristu/ov od hospodárskeho subjektu, ktorý poskytne úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 1 žiadostí). Výpis/y z registra trestov je potrebné k žiadosti priložiť v prípade, ak: – údaje na vyžiadanie výpisu registra trestov nebudú poskytnuté úradu, – žiadateľom o zápis/predĺženie platnosti zápisu je právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu/člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom Slovenskej republiky,
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o skutočnosti, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie ,
  • potvrdenia zdravotných poisťovní o skutočnosti, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
  • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu o skutočnosti, že hospodársky subjektu nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.

 

Správne poplatky

Podľa položky 6a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa platí za:

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov66 €
Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov66 €
Oznámenie zmeny údajov16,50 €

 

V prípade elektronicky podaných žiadostí, ktoré spĺňajú náležitosti elektronického podania (formulár žiadosti podpísaný kvalifikovaných elektronickým podpisom štatutára a prílohy k žiadosti vydaný v origináli v elektronickej podobe, resp. zaručene konvertované z listinnej do elektronickej podoby):

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov33 €
Predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov33 €
Oznámenie zmeny údajov8,00 €

 

Autor: Pre-pravnika.sk

Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.