Výpočet trov právneho zastúpenia v trestnom konaní

Postup pre výpočet trov trestného konania, teda postup pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za obhajobu klienta v trestnom konaní a zastupovanie v konaní o priestupkoch vyplýva z § 1 ods. 4, § 12 a § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len ako „vyhláška“).

Na úvod je potrebné uviesť, že pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za obhajobu klienta v trestnom konaní a zastupovanie v konaní o priestupkoch je potrebné poznať a správne určiť výpočtový základ, nakoľko od výpočtového základu sa odvíja ďalší postup výpočtu. Výpočtový základ vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, nakoľko je ním priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

V zmysle § 1 ods. 3 a 4 vyhlášky:

  • 1 ods. 3: Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, ak odsek 4 neustanovuje inak.

Do 15. júna 2019: § 1 ods. 4: Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3.

Od 15. júna 2019: § 1 ods. 4: Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3.

Príklad:

Ak advokát vykonáva obhajobu v trestnom konaní v roku 2020, je potrebné použiť výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta za rok 2017.  Výpočtový základ pre rok 2017 je 884,-EUR

V ďalšom kroku pre výpočet danej tarify je potrebné určiť či ide o zastupovanie klienta v konaní o priestupkoch, o obhajobu v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí alebo o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica

  1. a) neprevyšuje päť rokov,
  2. b) prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov,
  3. c) prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest,

nakoľko výpočtový základ pri všetkých vyššie uvedených obhajobách a zastupovaní v konaní o priestupku je rozdielny.

Príklad č. 1:

Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2020, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica  neprevyšuje päť rokov, tak základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je podľa § 12 ods. 3 písm. a) jedna dvanástina výpočtového základu daná pre rok 2017.  

Výpočtový základ pre rok 2017 je 884,-EUR, jedna dvanástina výpočtového základu je 73,66,-EUR.

  1. Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2020, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a vykoná úkon právnej služby podľa § 14 ods. 1. písm. b) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej patrí mu odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny teda 73,66,-EUR.
  2. Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2020, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a vykoná úkon právnej služby podľa § 14 ods. 3. písm. a) návrh na zabezpečenie dôkazu patrí mu odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny teda 36,83,-EUR.

Príklad č. 2:

Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2018, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica  neprevyšuje päť rokov, tak základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je podľa § 12 ods. 3 písm. a) jedna dvanástina výpočtového základudaná pre rok 2017.

Výpočtový základ pre rok 2014 je 804,-EUR, jedna dvanástina výpočtového základu je 67,-EUR.

  1. Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2018, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a vykoná úkon právnej služby podľa § 14 ods. 1. písm. b) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej patrí mu odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny teda 67,-EUR.
  2. Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2018, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a vykoná úkon právnej služby podľa§ 14 ods. 3. písm. a) návrh na zabezpečenie dôkazu patrí mu odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny teda 33,50,-EUR.

Samozrejme uvedené výsledky nezahŕňajú ešte režijný paušál a DPH.

Pre rýchly, efektívny a jednoduchý výpočet sadzby tarifnej odmeny v trestnom konaní za jeden úkon právnej služby vám odporúčame použiť našu kalkulačku pre výpočet trov trestného konania, ktorá je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a pri iných úkonov právnej služby a je dostupná na našej stránke.

5/5 - ( celkom: 6)
Autor: Pre-pravnika.sk

Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *