Výpočet trov právneho zastúpenia v občianskom konaní

Postup pre výpočet trov občianskeho konania, teda postup pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v občianskom konaní vyplýva z § 10, § 11 a § 13a vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len ako „vyhláška“).

Na úvod je potrebné uviesť, že pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v občianskom konaní je potrebné poznať tarifnú hodnotu, aby bolo možné vypočítať základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby. V zmysle § 10 ods.2 vyhlášky sa za tarifnú hodnotu považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby, pričom za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

V prípade, ak:

  1. a) nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami,
  2. b) klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo
  3. c) klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva,

tak základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu.

Výpočtový základ vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, nakoľko je ním priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

V zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky:

  • 1 ods. 3: Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka…

Príklad:

Ak advokát v roku 2020 nevie alebo nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, tak základná sadzba tarifnej odmeny je jedna trinástina výpočtového základu, teda 81,69,-EUR.

Výpočtový základ pre rok 2020 je 1062,-EUR a jedna trinástina výpočtového základu je 81,69,-EUR.

Uvedený postup platí aj ak klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy a tiež ak klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie.

Avšak pre výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny v občianskom konaní za jeden úkon právnej služby, ak je tarifná hodnota známa, vyhláška určuje presný postup, ktorý je upravený v § 10 ods. 1 vyhlášky.

Pre rýchly, efektívny a jednoduchý výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny v občianskom konaní za jeden úkon právnej služby vám odporúčame použiť našu kalkulačku pre výpočet trov občianskeho konania, ktorá je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v občianskom konaní a pri iných úkonov právnej služby a je dostupná na našej stránke.

5/5 - ( celkom: 6)
Autor: Pre-pravnika.sk

Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *