Odmena advokáta

Odmena advokáta za poskytovanie právnych služieb v Slovenskej republike je upravená vyhláškou č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len ako „vyhláška“). Vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom v zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky.

Právnické kalkulačky

Samozrejme, odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len „zmluvná odmena“); ak nedôjde k dohode, tak na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14). Treba však uviesť, že v odmene advokáta sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

 

Odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní

Výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v občianskom konaní je upravený v § 10, § 11 a § 13a vyhlášky. Avšak pre správny výpočet odmeny advokáta v občianskom konaní je potrebné poznať tarifnú hodnotu, aby bolo možné vypočítať základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, nakoľko v zmysle vyhlášky základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak vyhláška neustanovuje inak.

V zmysle § 10 ods.2 vyhlášky sa za tarifnú hodnotu považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby, pričom za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Základnú sadzbu tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty určenej v § 10 ods. 1 vyhlášky je potrebné matematicky vypočítať.

V prípade, ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, alebo ak klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo ak klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, tak základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu.

 

Odmena advokáta za zastupovanie v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch

Odmena advokáta

Výpočet tarifnej odmeny za zastupovanie v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch je upravený v z § 1 ods. 4, § 12 a § 14 vyhlášky. Pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v trestnom konaní a  v konaní o priestupkoch je potrebné poznať a správne určiť výpočtový základ, nakoľko od výpočtového základu sa odvíja ďalší postup výpočtu. Dôležité je poznamenať, že výpočtový základ vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, nakoľko je ním priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka v zmysle § 1 ods. 3, pričom na účely výpočtu odmeny advokáta za zastupovanie v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch je potrebné pracovať v podstate s dvoma výpočtovými základmi, a to z dôvodu, že do 15. júna 2019 platilo v zmysle § 1 ods. 4, že výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3 a od 15. júna 2019

platí v zmysle § 1 ods. 4, že výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3.

Pre rýchly, efektívny a jednoduchý výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny advokáta v občianskom konaní, v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch za jeden úkon právnej služby vám odporúčame použiť našu kalkulačku pre výpočet trov občianskeho konania, ktorá je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v občianskom konaní a pri iných úkonov právnej služby, ako aj kalkulačku pre výpočet trov trestného konania, ktorá je určené na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch a je dostupná na našej stránke.

Ohodnotiť stránku