Výpočet náhrady za stratu času

Kalkulačka je určená na výpočet náhrady za stratu času advokáta a hotových výdavkov, na ktoré má advokát nárok popri nároku na odmenu v zmysle § 15 až 17 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

?
Uveďte dátum vykonania úkonu právnej služby vykonávaného v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.
?
Uveďte rok vykonania úkonu právnej služby vykonávaného v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.
?
Uveďte počet hodín vykonávania úkonu právnej služby vykonávaného v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.
?
Uveďte počet minút vykonávania úkonu právnej služby vykonávaného v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.
Pridať hotové výdavky
?
V zmysle § 15 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb: „Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy.“

V zmysle § 17 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb: „Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.“

Prosím kliknite na tlačidlo prepočítať.

Výsledok

Celkový čas v minútach0.00 minút
Počet začatých polhodín0.00 polhodín
Náhrada za stratu na čase0.00
Hotové výdavky0.00
Spolu bez DPH0.00
DPH0.00
Spolu s DPH0.00

Ďalšie Kalkulačky

4.7/5 - ( celkom: 7)