Náhrada za stratu času a hotové výdavky

Popri nároku na odmenu za poskytovanie právnych služieb v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len ako „vyhláška“), má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy, ako aj na náhradu za stratu času v zmysle § 15, § 16 a § 17 vyhlášky.

Hotové výdavky

Pokiaľ ide o hotové výdavky, tak v zmysle vyhlášky advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. V prípade ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako náhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Uvedené má za následok, že klient potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov.

Od klienta môže advokát požadovať náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol. Uvedené predstavuje tzv. režijný paušál advokáta a predstavuje jednu stotinu výpočtové základu.

Výpočtový základ vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, nakoľko je ním priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka v zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky.

Advokát je od 01.01.2009 oprávnený pripočítať si k režijnému paušálu aj daň z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“). Vyplýva to z § 18 ods. 3 vyhlášky. V zmysle uvedeného ustanovenia ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa nielen jeho odmena ale aj náhrady podľa vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Náhrada za stratu času

Podľa § 17 ods. 1 vyhlášky pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

V prípade ak sa cesta v zmysle vyššie uvedeného týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa § 17 odseku 1 vyhlášky sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých klientov.

Aj v prípade náhrady za stratu času je advokát oprávnený si pripočítať k tejto náhrade aj daň z pridanej hodnoty.

Pre rýchly, efektívny a jednoduchý výpočet náhrady za stratu času pri poskytovaní právnej služby  vám odporúčame použiť našu kalkulačku pre výpočet náhrady za stratu času, ktorá je určená na výpočet tejto náhrady advokáta pri poskytovaní právnej služby a je dostupná na našej stránke, ako aj našu kalkulačku pre výpočet trov občianskeho konania, ktorá je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v občianskom konaní a pri iných úkonov právnej služby, ako aj kalkulačku pre výpočet trov trestného konania, ktorá je určené na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v trestnom konaní, a ktorá vám vypočíta aj tzv. režijný paušál pre akýkoľvek rok, ktorý si zvolíte. Viac o odmenách odmenách advokáta za poskytovanie právnych služieb sa dozviete v našom článku.

5/5 - ( celkom: 5)
Autor: Pre-pravnika.sk

Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *