Kurzarbeit – Zákon o podpore v čase skrátenej práce účinný od 1.3.2022

Od 1. marca 2022 budú mať zamestnávatelia možnosť žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce, a to na základe prijatia zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2021 Z. z.“). Jeho podstatou je poskytovanie právne nárokovateľnej podpory v prípade, ak zamestnávateľ nie vlastnou vinou nemôže svojim zamestnancom prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu.

Trvalý kurzarbeit bude určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov. Trvalý kurzarbeit sa tiež nebude vzťahovať na zamestnávateľov a zamestnancov pôsobiacich v štátnej správe.

Zákon č. 215/2021 Z. z. bol prijatý v dôsledku pandémie COVID-19, bude však aplikovateľný všeobecne na rôzne situácie, ktoré v budúcnosti objektívne vplyvom vonkajšieho faktora zamestnávateľovi neumožnia prideľovať svojim zamestnancom prácu dohodnutým spôsobom. Zamestnávateľ bude v takom prípade vystupovať v režime skrátenej práce, označovanej ako „kurzarbeit“.

Za mesiace január a február 2022 sa bude poskytovanie pomoci zabezpečovať pokračovaním projektu na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti (tzv. Prvá pomoc).

Podpora zamestnávateľom v čase skrátenej práce

Hoci účelom zákona o podpore v čase skrátenej práce je priamo poskytnúť náhradu časti mzdy zamestnancom, v skutočnosti však ide o podporu zamestnávateľov. Podpora preto bude adresovaná zamestnávateľom, ktorým má poskytnúť čiastočnú úhradu nákladov na mzdy ich zamestnancov v čase, kedy vplyvom vonkajšieho faktora dôjde k obmedzeniu ich činnosti. Napríklad, ak kvôli protipandemickým opatreniam museli zatvoriť svoje prevádzky, alebo obmedziť ich činnosť.

Podpora sa bude vzťahovať len na časovo obmedzené obdobie, v ktorom vplyvom vonkajšieho faktora bude činnosť zamestnávateľa obmedzená, a to až do skončenia takéhoto obmedzenia. Aby zamestnávateľ mohol žiadať o podporu podľa zákona č. 215/2021 Z. z., bude musieť toto obmedzenie, resp. prekážka spôsobiť, že zamestnávateľ nebude môcť minimálne jednej tretine svojich zamestnancov (alebo zamestnancov časti zamestnávateľa) prideľovať prácu v plnom rozsahu. Pokles prideľovanej práce musí byť minimálne 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Všetky uvedené skutočnosti však musia byť spôsobené tzv. vonkajším faktorom. Na podporu tak nebude mať nárok zamestnávateľ, ktorý vlastným pričinením prispeje k obmedzeniu svojej prevádzky, napríklad nedostatočnou údržbou, neuhradením poplatkov za energie a pod.

Podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce – Kurzarbeit

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý:

   1. je v čase skrátenej práce,
   2. odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,
   3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,
   4. má:
    • – uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo
    • – súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory a
   5. požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

   Za účelom získania podpory si zamestnávateľ bude musieť podať žiadosť, a to prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísanú kvalifikovaným podpisom. Túto žiadosť bude adresovať na Ústredie sociálnych vecí a rodiny alebo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

   Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.

   Žiadosť o poskytnutie podpory zamestnávateľa obsahuje:

   identifikačné údaje zamestnávateľa, a to

   1. názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
   2. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,

   názov ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností a miesto jej vykonávania,

   uvedenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,

   začiatok obmedzenia činnosti zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,

   počet zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa,

   počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,

   údaje o zamestnancoch, na ktorých pracovné miesta zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory, a to

   1. meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca,
   2. deň vzniku pracovného vzťahu,
   3. ustanovený týždenný pracovný čas,
   4. počet odpracovaných hodín v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
   5. počet hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
   6. sumu priemerného hodinového zárobku,
   7. požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
   8. celkovú požadovanú sumu podpory za kalendárny mesiac, za ktorý žiada o poskytnutie podpory,
   9. číslo účtu zamestnávateľa vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo vedeného v Štátnej pokladnici.

   Na zabezpečenie vecnej oprávnenosti poskytovanej podpory je teda prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory písomná dohoda o tom, že zamestnávateľ požiada o podporu v čase skrátenej práce alebo súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory, ak o poskytnutie podpory žiada zamestnávateľ a k písomnej dohode sa nepodarilo dospieť, ako aj doklady preukazujúce existenciu vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu prevádzkovej činnosti.

   Rozhodca v súvislosti s kurzarbeitom

   Osobu rozhodcu upravuje Zákonník práce. Táto funkcia má slúžiť na tie prípady, ak sa zamestnávateľ so zamestnancami, resp. ich zástupcami, nedohodne na súhlase s podaním žiadosti o poskytnutie podpory podľa zákona č. 215/2021 Z. z. Vzniknutú situáciu nový zákon vníma ako spor, ktorý by mal rozhodovať práve uvedený rozhodca. Na osobe rozhodcu sa môžu zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov dohodnúť. Ak sa nedohodnú, možno sa obrátiť na Ministerstvo práce SR, aby rozhodcu určilo ono.

   Možnosť podať žiadosť o podporu v prípade kurzarbeitu musí byť podmienená dohodou so zamestnancami, resp. minimálne súhlasom rozhodcu, z toho dôvodu, že v súvislosti s kurzarbeitom zamestnávateľ nebude musieť zamestnancovi, ktorý neodpracoval 100 % svojho pracovného času v dôsledku vonkajšieho faktora, vyplatiť plnú mzdu.

   Výška podpory v prípade kurzarbeitu od 1.3.2022

   Podľa zákona č. 215/2021 Z. z. bude podpora na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa za každú hodinu prekážky v práci v dôsledku obmedzenia činnosti zamestnávateľa poskytovaná vo výške  60 % priemerného hodinového zárobku dotknutého zamestnanca. To však neznamená, že čím vyšší plat zamestnanca, tým vyššia podpora. Predmetná pomoc totiž bude limitovaná hornou hranicou, t. j. maximálna výška podpory zamestnávateľovi bude môcť byť v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve pred dvoma rokmi.

   Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na pracovné miesto zamestnanca, ktorému:

   1. zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
   2. ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,
   3. ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
   4. ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a
   5. na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

   Ako je uvedené aj v dôvodovej správe k tomuto zákonu, napríklad pre rok 2021, pri výpočte podpory by sa vychádzalo z priemernej mzdy v roku 2019, ktorá bola 1092 eur. Maximálny hodinový vymeriavací základ by tak predstavoval 1/174 zo sumy 2184 eur, t. j. 12,5517 eur. 60 % z takto vypočítanej sumy znamená hodinovú podporu maximálne vo výške 7,5310 eur. Nejde teda o úplné pokrytie celkových nákladov zamestnávateľa, ale len o čiastočnú pomoc, ktorá mu má umožniť udržať pracovné miesta.

   Výplata podpory

   Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu na samostatný účet poskytovateľa podpory. Podpora sa vypláca na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie podpory.

   Obdobie poskytovania podpory

   Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Avšak vláda môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.

   Povinnosti zamestnávateľa

   Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

4.3/5 - ( celkom: 3)
Autor: Pre-pravnika.sk

Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *