FAQ

Kalkulačky

Na výpočet konca lehoty slúži kalkulačka na výpočet lehoty. Kalkulačka pracuje na základe výberu lehoty, počtu dní a začiatku plynutia lehoty. Výstupom kalkulačky je dátum konca lehoty, celkový počet dní a preskočené dátumy.

V prípade, že koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. V takom prípade sa v tabuľke zobrazia dátumy soboty alebo pracovného pokoja, ktoré boli preskočené.

VÝBER LEHOTY
Vyberte medzi lehotou určenou podľa dní alebo mesiacov.

POČET DNÍ LEHOTY
Zadajte počet dní, ktoré sú stanovené súdom alebo zákonom na vykonanie úkonu.

VÝBER DÁTUMU:
Zadajte začiatok plynutia lehoty.

Na výpočet súdneho poplatku slúži kalkulačka na výpočet súdneho poplatku. Kalkulačka pracuje na základe druhu súdneho poplatku a hodnoty sporu. Výstupom kalkulačky súdneho poplatku je suma súdneho poplatku.

Výber poplatku

Z ponuky vyberte druh súdneho poplatku pre jeho nasledovný výpočet.

Hodnota sporu

Zadajte sumu pre výpočet súdneho poplatku.

Poplatky vyberané v civilnom procese a správnom súdnom procese

Ide o súdne poplatky za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb..

Na výpočet úroku z omeškania slúži kalkulačka na výpočet úroku z omeškania. Kalkulačka pracuje na základe dátumu splatnosti, dátumu úhrady, výške istiny a typu úroku. Výstupom kalkulačky sú zobrazenia jednotlivých súm rozčlenených podľa toho do akej sadzby zákonných úrokov z omeškania patria. Zobrazuje však aj celkový počet dní a celkovú sumu.

Dátum splatnosti

Zvoľte dátum splatnosti Vašej pohľadávky.

Dátum úhrady

Zvoľte dátum úhrady Vašej pohľadávky.

Istina

Zadajte výšku istiny

Druh úroku

Z ponuky vyberte druh právneho vzťahu pre výpočet úroku z omeškania.

Typ úroku

Z ponuky vyberte typ pre výpočet úroku z omeškania.

Výpočet

Po zadaní všetkých povinných polí stačí kliknúť na tlačidlo prepočítať a kalkulačka by mala zobraziť výstupné dáta v časti Výsledok.

Tabuľka s výsledkami nám zobrazí jednotlivé sumy rozčlenené podľa toho, do akej sadzby zákonných úrokov z omeškania patria. Zobrazuje však aj celkový počet dní a celkovú sumu.

Uloženie výsledku

Výstupné dáta teda výsledok kalkulačky možno uložiť a priradiť ku konkrétnemu klientovi a konkrétnej zložke. Návod ako uložiť výsledok z kalkulačky nájdete tu. 

Kalkulačka špecifikácie vykonanej práce určená na zápis paušálnej, podielovej ako aj hodinovej odmeny advokáta a hotových výdavkov pri konkrétnych klientoch s možnosťou ich následného výpočtu.

 

Na výpočet náhrady za stratu na čase slúži kalkulačka na výpočet náhrady za stratu na čase. Kalkulačka pracuje na základe dátumu, počtu hodín, počtu minút a hotových výdavkov. Výstupom kalkulačky je náhrada za stratu na čase, hotové výdavky, celková suma bez DPH a celková suma s DPH.

Deň / mesiac

Uveďte dátum vykonania úkonu právnej služby vykonávaného v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.

Rok

Uveďte rok vykonania úkonu právnej služby vykonávaného v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.

Počet hodín
Uveďte počet hodín vykonávania úkonu právnej služby vykonávaného v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.

Počet minúť

Uveďte počet minút vykonávania úkonu právnej služby vykonávaného v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.

Hotové výdavky

V zmysle § 15 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb: „Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy.“

Výpočet

Po zadaní všetkých povinných polí stačí kliknúť na tlačidlo prepočítať a kalkulačka by mala zobraziť výstupné dáta v časti Výsledok. Výstupné dáta sú Celkový čas v minútach, Počet začatých polhodín, Náhrada za stratu na čase, Hotové výdavky, Spolu bez DPH, DPH, Spolu s DPH.

Uloženie výsledku

Výstupné dáta teda výsledok kalkulačky možno uložiť a priradiť ku konkrétnemu klientovi a konkrétnej zložke. Návod ako uložiť výsledok z kalkulačky nájdete tu. 

Na výpočet trov trestného konania slúži kalkulačka na výpočet trov trestného konania. Kalkulačka pracuje na základe dátumu, kategórie trestného činu a výberu úkonu. Výstupom kalkulačky je režijný paušál, celková suma za úkony, DPH a Celková suma s DPH.

Deň / Mesiac

Uveďte dátum (deň a mesiac) vykonania úkonu právnej služby v občianskom konaní.

Rok

Uveďte rok vykonania úkonu právnej služby v občianskom konaní. Zadanie roku je dôležité pre výpočet tzv. režijného paušálu podľa § 16 ods. 3 vyhlášky 655/2004 Z. z. , ktorý sa každoročne mení (1/100 výpočtového základu na daný rok).

Kategória trestných činov

Pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní za jeden úkon právnej služby vyberte z uvedených trestných činov.

Výber úkonu

Zvoľte úkon právnej služby v trestnom konaní pre výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.

Výpočet

Po zadaní všetkých povinných polí stačí kliknúť na tlačidlo prepočítať a kalkulačka by mala zobraziť výstupné dáta v časti Výsledok. Výstupné dáta sú režijný paušál, celková suma za úkony, DPH a Celková suma s DPH.

Uloženie výsledku

Výstupné dáta teda výsledok kalkulačky možno uložiť a priradiť ku konkrétnemu klientovi a konkrétnej zložke. Návod ako uložiť výsledok z kalkulačky nájdete tu. 

 

Na výpočet trov občianskeho konania slúži kalkulačka na výpočet trov občianskeho konania. Kalkulačka pracuje na základe dátumu, úkonu právnej služby a hodnoty spotu. Výstupom kalkulačky je režijný paušál, celková suma za úkony, DPH a Celková suma s DPH.

Deň / Mesiac

Uveďte dátum (deň a mesiac) vykonania úkonu právnej služby v občianskom konaní.

Rok

Uveďte rok vykonania úkonu právnej služby v občianskom konaní. Zadanie roku je dôležité pre výpočet tzv. režijného paušálu podľa § 16 ods. 3 vyhlášky 655/2004 Z. z. , ktorý sa každoročne mení (1/100 výpočtového základu na daný rok).

Výber úkonu

Zvoľte úkon právnej služby v občianskom konaní pre výpočet základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.

Výpočet

Po zadaný všetkých povinných polí stačí kliknúť na tlačidlo prepočítať a kalkulačka by mala zobraziť výstupné dáta v časti Výsledok. Výstupné dáta sú režijný paušál, celková suma za úkony, DPH a Celková suma s DPH.

Uloženie výsledku

Výstupné dáta teda výsledok kalkulačky možno uložiť a priradiť ku konkrétnemu klientovi a konkrétnej zložke. Návod ako uložiť výsledok z kalkulačky nájdete tu. 

 

Na výpočet cestovných náhrad slúži kalkulačka na výpočet cestovných náhrad. Kalkulačka obsahuje celkom 5 polí, ktoré treba pre správny výpočet vyplniť.

Druh vozidla

Zvoľte druh vozidla, ktoré má byť/bolo použité pri pracovnej ceste.

Dátum

Zadajte dátum uskutočnenia pracovnej cesty.

Spotreba

Uveďte priemernú spotrebu Vášho vozidla, ktoré bolo použité pri pracovnej ceste. Spotreba sa určuje na základe údajov uvedených v technickom preukaze vozidla použitého pri pracovnej ceste.

Cena pohonnej hmoty

Uveďte cenu pohonnej hmoty za jeden liter v eurách. Cena pohonnej hmoty sa preukazuje dokladom o kúpe alebo cenou definovanou Štatistickým úradom.

Počet najazdených km

Zadajte počet kilometrov, ktoré ste celkovo prešli počas Vašej pracovnej cesty.

Výpočet

Po zadaný všetkých povinných polí stačí kliknúť na tlačidlo prepočítať a kalkulačka by mala zobraziť výstupné dáta v časti Výsledok. Výstupné dáta sú Náhrada za prejazdené kilometre, Náhrada pohonných hmôt, Spolu cestovné náhrady bez DPH, DPH, Spolu cestovné náhrady s DPH.

Uloženie výsledku

Výstupné dáta teda výsledok kalkulačky možno uložiť a priradiť ku konkrétnemu klientovi a konkrétnej zložke. Návod ako uložiť výsledok z kalkulačky nájdete tu. 

Správa klientov

Existujúcich klientov možno jednoducho zmazať. Učiniť tak môžete po prihlásení do svojho užívateľského profilu.

Pri prihlásení do svojho užívateľského profilu treba kliknúť na ikonu užívateľského profiluIkona užívatelského profilu: vo vrchnej časti stránky. Následne sa vysunie bočné užívateľské menu. V užívateľskom menu treba kliknúť na položku Moji klienti.

Teraz by ste mali vidieť svojich všetkých pridaných klientov. V každom riadku teda pri každom klientovi je tlačidlo Zmazať klienta (červené tlačidlo s ikonou koša)Zmazať klienta: . Po kliknutí na tlačidlo bude konkrétny klient zmazaný.

Systém Pre-pravnika.sk obsahuje funkciu na kategorizáciu dát a ich priraďovanie ku klientom. Každý užívateľ tak má vo svojom profile možnosť pridávať svojich klientov. K pridaným klientom následne možno priraďovať vykonané úkony. Systém taktiež disponuje štatistikami, ktoré vám dávajú prehľad o tom, akú sumu vám klient dlží, koľko bolo pre klienta vykonaných úkonov.

Pridanie klienta cez užívateľské menu

Pri prihlásení do svojho užívateľského profilu treba kliknúť na ikonu užívateľského profiluIkona užívateľského profilu: vo vrchnej časti stránky. Následne sa vysunie bočné užívateľské menu. V užívateľskom menu treba kliknúť na položku Pridať klienta.

Následne sa zobrazí formulár na pridávanie užívateľov. Prvé pole formulára (NÁZOV SPOLOČNOSTI / MENO) funguje ako našepkávač. Pri zadaní určitej frázy sa zobrazia zhody s názvami firiem so slovenskej databázy spoločností. Po výbere konkrétnej spoločnosti sa automaticky vyplnia polia ulica, číslo, PSČ, mesto a IČO.

Ostatné polia je potrebné vyplniť manuálne. Po zadaní všetkých potrebných údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridať klienta.

Pridanie klienta v kalkulačke

Klienta možno pridať aj pri samotnej kalkulačke, konkrétne pri ukladaní výsledkov kalkulačky. Po kliknutí na tlačidlo prepočítaťtlačidlo prepočítať: sa zobrazí tabuľka s výsledkami. Pod tabuľkou sa nachádza tlačidlo Uložiť výsledok. Po kliknutí na tlačidlo Uložiť výsledok sa zobrazí tabuľka, ktorá slúži na ukladanie výsledkov.

Pokiaľ chceme pridať nového klienta je potrebné kliknúť na ikonu pridať nového klientatlačidlo pridať klienta: . Následne sa zobrazí formulár na pridávanie nových klientov. Prvé pole formulára (NÁZOV SPOLOČNOSTI / MENO) funguje ako našepkávač. Pri zadaní určitej frázy sa zobrazia zhody s názvami firiem so slovenskej databázy spoločností. Po výbere konkrétnej spoločnosti sa automaticky vyplnia polia ulica, číslo, PSČ, mesto a IČO.