Due Diligence / Audit Podniku – Ako prebieha?

Due Diligence (DD) je proces získavania informácií a analyzovania údajov o podniku, nehnuteľnosti alebo investičnej príležitosti, s cieľom získať presný obraz o rizikách a príležitostiach spojených s daným projektom. Je to nevyhnutný krok pred uzatvorením akéhokoľvek veľkého obchodu alebo investície a slúži na minimalizáciu rizík a maximalizáciu ziskov.

Existuje niekoľko typov Due Diligence, ktoré sa líšia podľa ich oblasti pôsobnosti. Tu sú niektoré z najbežnejších typov Due Diligence:

Finančná Due Diligence

Táto forma Due Diligence sa zameriava na finančné aspekty podniku. Zahrňuje získavanie informácií o finančnej situácii, ziskovosti a zadlženosti podniku.

Komerčná Due Diligence

Táto forma Due Diligence sa zameriava na komerčné aspekty podniku. Zahrňuje analýzu trhu, konkurencie a marketingové stratégie podniku.

Právna Due Diligence

Táto forma Due Diligence sa zameriava na právne aspekty podniku. Zahrňuje overenie právneho postavenia, zmlúv a riadenia právnych rizík.

Technická Due Diligence

Táto forma Due Diligence sa zameriava na technické aspekty podniku. Zahrňuje analýzu technických procesov a infraštruktúry podniku.

Due Diligence sa väčšinou vykonáva odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí majú skúsenosti s analýzou daného typu podniku alebo investície. Výsledky Due Diligence sú potom použité na rozhodnutie o tom, či by mala byť daná investícia uzatvorená alebo nie.

Due Diligence sa môže vykonávať aj v rámci interných procesov spoločnosti, aby sa minimalizovali riziká spojené s podnikaním a maximalizovali príležitosti. Pri internom Due Diligence je dôležité zamerať sa na rôzne aspekty podniku a zabezpečiť, aby boli všetky riziká riadne identifikované a minimalizované.

V dnešnej dobe je Due Diligence dôležitým krokom pri uzatváraní veľkých obchodov a investícií. Pomáha minimalizovať riziká a maximalizovať zisky tým, že poskytuje presné informácie o danom projekte.

due diligence

Právna Due Diligence (DD) je jednou z najdôležitejších fáz procesu Due Diligence a zameriava sa na právne aspekty podniku alebo investície. Je to kritický krok pri transakciách, ktoré majú právne aspekty, ako sú prevody majetku, fúzie, akvizície alebo zmluvy o licenciách.

Cieľom právnej Due Diligence je poskytnúť potenciálnym investičným partnerom, vlastníkom alebo iným zainteresovaným stranám presný obraz o právnej situácii podniku alebo investície. Zahrňuje zhromažďovanie a analyzovanie informácií o právnom stave spoločnosti, právnych rizikách a prípadných právnych nárokoch.

Pri právnej Due Diligence sa zhromažďuje a analyzuje veľa informácií, zahrňujúcich:

 1. Právny status podniku: Tento aspekt zahŕňa skúmanie právnej štruktúry podniku, jeho právneho postavenia a úpravy v súvislosti s podnikaním.
 2. Zmluvy: Právna Due Diligence sa zameriava na analýzu zmlúv, ktoré podnik uzatvoril, ako napríklad zmluvy s dodávateľmi, zákazníkmi alebo zamestnancami. Tento proces sa zameriava na overenie platnosti a prípade nedostatkov, ktoré by mohli podniku spôsobiť právne problémy.
 3. Právne nároky: Právna Due Diligence zahrnuje aj analýzu prípadných súdnych sporov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na podnik. Cieľom tohto kroku je zistiť, či podnik v súčasnosti čelí alebo čelil právnym sporom a či má záznamy o prípadoch, ktoré by mohli mať v budúcnosti negatívny vplyv.
 4. Intelektuálne vlastníctvo: Právna Due Diligence zahŕňa tiež skúmanie intelektuálneho vlastníctva, ktoré podnik vlastní. To môže zahrňovať patentové prihlášky, ochranné známky, autorské práva a podobne.
 5. Regulačné záležitosti: Tento aspekt sa zameriava na skúmanie, či podnik dodržiava všetky platné zákony, nariadenia a predpisy v oblasti podnikania.
 6. Zodpovednosť za environmentálne škody: Právna Due Diligence môže zahrňovať aj skúmanie environmentálnych záležitostí
5/5 - ( celkom: 1)
Značky:
  Autor: Pre-pravnika.sk

  Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *