Cestovné náhrady zamestnancov od 01.05.2022

Popri nároku na odmenu za vykonanú prácu má zamestnanec v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, okrem iných oprávnených osôb, nárok aj na poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vyslaní do členského štátu Európskej únie, pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, pri výkone práce v zahraničí a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť. Právna úprava cestovných náhrad je obsiahnutá v zákone č. 283/2002 Z.z o cestovných náhradách (ďalej len ako „zákon o cestovných náhradách“).

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len „základná náhrada“) a náhrada za spotrebované pohonné látky. Teda na použite súkromného motorového vozidla  na pracovnej ceste zamestnanec potrebuje písomný súhlas od zamestnávateľa.

Pri využití osobného cestného motorového vozidla, jednostopového vozidla alebo trojkolky patrí zamestnancovi základná náhrada za každý 1 km jazdy:

– vo výške 0,059,-EUR (do 30.4.2022 sa používala 0,053,-EUR), ak ide o jednostopové vozidlá a trojkolky

– vo výške  0,213,-EUR (do 30.4.2022 sa používala 0,193,-EUR), ak ide o osobné cestné motorové vozidlá

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby v technickom preukaze vozidla alebo v osvedčení o jeho evidencii.

Pre vyúčtovanie pracovnej cesty s použitím súkromného motorového vozidla:

  • musí zamestnanec doložiť doklad, resp. doklady, o kúpe pohonných hmôt pred/počas pracovnej cesty,
  • sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky – v prípade, ak zamestnanec doklady podľa bodu 2) nedoložil.

Je dôležité poznamenať, že uvedenom prípade zamestnávateľovi vzniká povinnosť zahrnúť súkromné motorové vozidlo zamestnanca použité počas pracovnej cesty do daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Pre jednoduchý a rýchly výpočet cestovných náhrad za použitie súkromného vozidla vám odporúčame použiť našu kalkulačku na výpočet cestovných náhrad.

 

Vyúčtovanie pracovnej cesty

Zamestnanec po návrate z pracovnej cesty predloží zamestnávateľovi všetky doklady k cestovným výdavkom, ktoré vynaložil na pracovnej ceste, a to do 10 pracovných dní.

Je potrebné, aby mal zamestnanec k výdavkom súvisiacich s pracovnou cestou (okrem stravného) doklad, inak môže zamestnávateľ odmietnuť ich vyúčtovanie. Zákon o cestovných náhradách berie do úvahy aj možnosť, že zamestnanec nedokáže niektoré výdavky preukázať. V takomto prípade mu môže zamestnávateľ poskytnúť náhrady v ním uznanej sume prihliadnutím na podmienky pracovnej cesty.

V zmysle zákona o cestovných náhradách je zamestnávateľ je povinný vykonať vyúčtovanie pracovnej cesty do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov (ak nie je dohodnutá dlhšia doba napr. v kolektívnej zmluve, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady). Výsledkom vyúčtovanej pracovnej cesty je v prevažnej väčšine prípadov doplatok zamestnancovi za cestovné náhrady (ak nebol poskytnutý preddavok, alebo ak preddavkov bol poskytnutý v nižšej výške, než sú náhrady).

 

4.7/5 - ( celkom: 8)
Značky:
    Autor: Pre-pravnika.sk

    Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *