Archívy autora: Pre-pravnika.sk

O Pre-pravnika.sk

Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

Právnik vs. Advokát – Aký je rozdiel?

Na úvod je určite vhodné zadefinovať si kto je vlastne advokátom, kto je právnikom a aký je rozdiel medzi nimi. V hovorovej reči a v spoločnosti sa pojmom právnik a advokát má na mysli prevažne povolanie advokáta, avšak medzi právnikom a advokátom, teda medzi týmito dvoma pojmami existujú určité rozdiely.

V zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o advokácii“) advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta ako aj mlčanlivosťou vo veciach, ktoré sa týkajú klienta, pričom advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona. Určite sa pýtate, kto je teda právnik.

Právnik je predovšetkým človek, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo na právnickej fakulte, avšak na vykonávanie svojej profesie zväčša potrebuje byť zapísaný v národnej profesijnej organizácií, napríklad pre činnosť advokáta v advokátskej komore alebo pre činnosť notára v notárskej komore. Pričom pri splnení určitých zákon stanovených podmienok môže byť tiež sudcom alebo prokurátorom.

Hlavnou špecializáciou právnika je ochrana práv a presadzovanie zákonov. Jeho dosiahnuté vzdelanie a schopnosti vám pomôžu získať odpoveď na otázky týkajúce sa právnych vied a práva, ako aj na otázky týkajúce sa v podstate bežného života, nakoľko právo je ako matrix, je všade okolo nás.

Pre ozrejmenie, advokát je právny zástupca svojho klienta a právnik je osoba vzdelaná v oblasti práva. Právnik sa stáva advokátom, až po zápise do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora.

Postavenie advokáta tiež klientovi zaručuje kvalifikované poskytnutie právnych služieb. Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klientov“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“). Uvedenou definíciou výkonu advokácie však nie je dotknuté oprávnenie

  1. a) notárov, patentových zástupcov, daňových poradcov a súdnych exekútorov, prípadne ďalších osôb poskytovať niektoré právne služby v súlade s osobitnými zákonmi,
  2. b) zamestnanca právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytovať právne služby osobe, u ktorej je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak je poskytovanie právnych služieb súčasťou povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu,
  3. c) osoby, ktorá vykonáva správu majetku podľa osobitných predpisov, napr. správca konkurznej podstaty.

Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú tiež ďalšie fyzické osoby a právnické osoby, ktorými sú euroadvokát, hosťujúci euroadvokát, medzinárodný advokát a zahraničný advokát za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom o advokácii.

Každý advokát je právnik, ale nie každý právnik je advokát.