Archívy autora: Pre-pravnika.sk

O Pre-pravnika.sk

Sme tím mladých a ambicióznych právnikov poháňaní chuťou napredovať vo všetkých právnych oblastiach, s motiváciou uľahčiť právny život a prácu všetkým právnikom a advokátom prostredníctvom nášho systému Pre-pravnika.sk.

Výpočet trov právneho zastúpenia v trestnom konaní

Postup pre výpočet trov trestného konania, teda postup pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za obhajobu klienta v trestnom konaní a zastupovanie v konaní o priestupkoch vyplýva z § 1 ods. 4, § 12 a § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len ako „vyhláška“).

Na úvod je potrebné uviesť, že pre výpočet tarifnej odmeny advokáta za obhajobu klienta v trestnom konaní a zastupovanie v konaní o priestupkoch je potrebné poznať a správne určiť výpočtový základ, nakoľko od výpočtového základu sa odvíja ďalší postup výpočtu. Výpočtový základ vychádza z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, nakoľko je ním priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka.

V zmysle § 1 ods. 3 a 4 vyhlášky:

 • 1 ods. 3: Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, ak odsek 4 neustanovuje inak.

Do 15. júna 2019: § 1 ods. 4: Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3.

Od 15. júna 2019: § 1 ods. 4: Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3.

Príklad:

Ak advokát vykonáva obhajobu v trestnom konaní v roku 2020, je potrebné použiť výpočtový základ pre výpočet odmeny advokáta za rok 2017.  Výpočtový základ pre rok 2017 je 884,-EUR

V ďalšom kroku pre výpočet danej tarify je potrebné určiť či ide o zastupovanie klienta v konaní o priestupkoch, o obhajobu v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí alebo o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica

 1. a) neprevyšuje päť rokov,
 2. b) prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov,
 3. c) prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest,

nakoľko výpočtový základ pri všetkých vyššie uvedených obhajobách a zastupovaní v konaní o priestupku je rozdielny.

Príklad č. 1:

Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2020, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica  neprevyšuje päť rokov, tak základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je podľa § 12 ods. 3 písm. a) jedna dvanástina výpočtového základu daná pre rok 2017.  

Výpočtový základ pre rok 2017 je 884,-EUR, jedna dvanástina výpočtového základu je 73,66,-EUR.

 1. Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2020, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a vykoná úkon právnej služby podľa § 14 ods. 1. písm. b) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej patrí mu odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny teda 73,66,-EUR.
 2. Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2020, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a vykoná úkon právnej služby podľa § 14 ods. 3. písm. a) návrh na zabezpečenie dôkazu patrí mu odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny teda 36,83,-EUR.

Príklad č. 2:

Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2018, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica  neprevyšuje päť rokov, tak základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je podľa § 12 ods. 3 písm. a) jedna dvanástina výpočtového základudaná pre rok 2017.

Výpočtový základ pre rok 2014 je 804,-EUR, jedna dvanástina výpočtového základu je 67,-EUR.

 1. Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2018, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a vykoná úkon právnej služby podľa § 14 ods. 1. písm. b) písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej patrí mu odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny teda 67,-EUR.
 2. Ak advokát vykonáva obhajobu klienta v trestnom konaní v roku 2018, pričom ide o obhajobu v trestnom konaní, v ktorom ide o trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov a vykoná úkon právnej služby podľa§ 14 ods. 3. písm. a) návrh na zabezpečenie dôkazu patrí mu odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny teda 33,50,-EUR.

Samozrejme uvedené výsledky nezahŕňajú ešte režijný paušál a DPH.

Pre rýchly, efektívny a jednoduchý výpočet sadzby tarifnej odmeny v trestnom konaní za jeden úkon právnej služby vám odporúčame použiť našu kalkulačku pre výpočet trov trestného konania, ktorá je určená na výpočet tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a pri iných úkonov právnej služby a je dostupná na našej stránke.

Právnik vs. Advokát – Aký je rozdiel?

Na úvod je určite vhodné zadefinovať si kto je vlastne advokátom, kto je právnikom a aký je rozdiel medzi nimi. V hovorovej reči a v spoločnosti sa pojmom právnik a advokát má na mysli prevažne povolanie advokáta, avšak medzi právnikom a advokátom, teda medzi týmito dvoma pojmami existujú určité rozdiely.

V zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o advokácii“) advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta ako aj mlčanlivosťou vo veciach, ktoré sa týkajú klienta, pričom advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona. Určite sa pýtate, kto je teda právnik.

Právnik je predovšetkým človek, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo na právnickej fakulte, avšak na vykonávanie svojej profesie zväčša potrebuje byť zapísaný v národnej profesijnej organizácií, napríklad pre činnosť advokáta v advokátskej komore alebo pre činnosť notára v notárskej komore. Pričom pri splnení určitých zákon stanovených podmienok môže byť tiež sudcom alebo prokurátorom.

Hlavnou špecializáciou právnika je ochrana práv a presadzovanie zákonov. Jeho dosiahnuté vzdelanie a schopnosti vám pomôžu získať odpoveď na otázky týkajúce sa právnych vied a práva, ako aj na otázky týkajúce sa v podstate bežného života, nakoľko právo je ako matrix, je všade okolo nás.

Pre ozrejmenie, advokát je právny zástupca svojho klienta a právnik je osoba vzdelaná v oblasti práva. Právnik sa stáva advokátom, až po zápise do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora.

Postavenie advokáta tiež klientovi zaručuje kvalifikované poskytnutie právnych služieb. Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klientov“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“). Uvedenou definíciou výkonu advokácie však nie je dotknuté oprávnenie

 1. a) notárov, patentových zástupcov, daňových poradcov a súdnych exekútorov, prípadne ďalších osôb poskytovať niektoré právne služby v súlade s osobitnými zákonmi,
 2. b) zamestnanca právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytovať právne služby osobe, u ktorej je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak je poskytovanie právnych služieb súčasťou povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu,
 3. c) osoby, ktorá vykonáva správu majetku podľa osobitných predpisov, napr. správca konkurznej podstaty.

Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú tiež ďalšie fyzické osoby a právnické osoby, ktorými sú euroadvokát, hosťujúci euroadvokát, medzinárodný advokát a zahraničný advokát za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom o advokácii.

Každý advokát je právnik, ale nie každý právnik je advokát.