Všetko pre právnika na jednom mieste

Ponúkame vám možnosť jednoduchého, rýchleho a presného výpočtu advokátskej tarify, cestovných náhrad, hotových výdavkov, súdnych poplatkov a úroku z omeškania.

Kalkulačky pre právnika
Pre-pravnika.sk
Pre-pravnika.sk
Kalkulačka pre právnika

Čo je to systém Pre-pravnika.sk?

Systém Pre-pravnika.sk ponúka užívateľom šesť praktických kalkulačiek na výpočet pomerne často používaných hodnôt v advokácii, ktoré súvisia s výkonom advokátskej praxe alebo sú využívané v právnej praxi všeobecne, ako napr. kalkulačka na výpočet trov trestného konania, občianskeho konania, náhrady za stratu času, úrokov z omeškania. Ako aj možnosť vytvorenia vlastnej špecifikácie k faktúre pre klienta.

Našou prednosťou a jedinečnosťou je predovšetkým možnosť užívateľa priradiť a uložiť zadanú konkrétnu právnu vec systematicky ku konkrétnemu klientovi do užívateľom vytvorených jednotlivých zložiek prostredníctvom funkcie priradenie ku klientovi, ako aj možnosť následného generovania všetkých uložených údajov do formátu PDF, ktorý je pripravený na tlač alebo na odoslanie. Výhodou daného systému je aj štatistické spracovanie údajov uložených pri jednotlivých klientoch. Ideou celého systému je jednoduchý, rýchly a presný výpočet tarifnej odmeny advokáta, cestovných náhrad, hotových výdavkov, súdnych poplatkov a úroku z omeškania, teda všetkých hodnôt často využívaných pri výkone advokácie a právnej praxe všeobecne. V prípade potreby konzulácie v oblasti obchodného práva neváhajte kontaktovať kvalitnú advokátsku kanceláriu.

Tím Pre-pravnika.sk

Podpis

Evidencia klientov

Podrobná evidencia klientov a všetkých úkonov.

Generovanie do PDF

Uložené úkony a špecifikáciu práce možno generovať do PDF.

Upozornenia na lehoty

K úkonom a zložkám možno nastaviť plynutie lehoty.

Štatistické prehľady

Podrobné štatistiky o klientoch, počte úkonov a výnosoch.

Odosielanie emailov

Uložené úkony možno odosielať ako PDF prílohu v emailoch.

Tvorba zložiek

Úkony možno ukladať do zložiek a ďalej s nimi pracovať.

Pre-pravnika.sk
Neváhajte nás kedykoľvek
kontaktovať

Registrovaní, ako aj neregistrovaní uživatelia nás môžu kedykoľvek kontaktovať. Na všetky otázky, podnety a návrhy sa budeme snažiť odpoveď v čo najkratšom možnom čase.

    Prečítajte si najnovšie
    články zo sveta práva

    Prinášame vám najnovšie informácie zo sveta práva a advokácie.